KM konsult s.r.o., Kaplanova 2836, 767 01 Kroměříž, IČ: 28352050, DIČ: CZ28352050, Fax: +420 573 339 550, Mobil: +420 777 776 631, e-mail: kmkonsult@kmkonsult.cz, www.kmkonsult.cz
KM konsult s.r.o. - pracovně personální agentura

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Našim uchazečům nabízíme zaměstnání dlouhodobého a krátkodobého charakteru vč. brigád, formou dočasného přidělení k Uživateli.

Registraci nových uchazečů o zaměstnání realizujeme osobně v kanceláři naší pracovně personální agentuře KM konsult s.r.o, Kaplanova 2836/2A, 767 01 Kroměříž, prostřednictvím online internetové registrace, mobilním telefonem, nebo E-mailem.

 

Snadný průběh získání zaměstnání:

 • Vaše možnosti registrace:

  • Osobní registrace v kanceláři pracovně personální agentury KM konsult
  • Online registrace prostřednictvím internetu na webových stránkách KM konsult
  • Registrace mobilním telefonem
  • Registrace E-mailem
  • Po registraci Vám bude předaná informace o nabídce vhodného zaměstnání a pozvání k osobní návštěvě
  • Registrace a zprostředkování práce je zdarma
  • V rámci registrace podepíšete souhlas se zpracováním osobních údajů. Registrace je na dobu 6.měsíců. Pokud budete chtít z naší evidence vyřadit, stačí nás kontaktovat.
 • Osobní návštěva – pohovor:

  • Náš personalista Vám sdělí veškeré podrobnosti a informace

 

Uzavření pracovní smlouvy:

 

Co je nutné pro získání zaměstnání u naší pracovně personální agentury KM konsult?

 

 • Náš personalista si od Vás vyžádá:

  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro nabídnutou profesi (noční práce, oční prohlídka, v případě zájmu o práci v potravinářském průmyslu je nutno si zabezpečit Zdravotní průkaz)
  • Zápočtový list od předchozího zaměstnavatele, nebo
  • Potvrzení Úřadu práce o době, po kterou jste byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce
  • Čestné prohlášení zaměstnance, že mezi skončením posledního zaměstnání a nástupem do nynějšího zaměstnání (uplyne-li delší doba) nebyl nikde přihlášen k sociálnímu pojištění, nepobíral nemocenské dávky ani nebyl veden jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce
  • U důchodců, studentů „Čestné prohlášení“, že neuplatňují u jiné společnosti nárok na úhradu části zdravotního pojištění od státu
  • U rodiče, který uplatňuje na své děti nezdanitelnou částku "Potvrzení" ze zaměstnání nebo „Čestné prohlášení“ v případě OSVČ od druhého z rodičů, že on na totéž dítě nezdanitelnou částku neuplatňuje
  • U studujících "Potvrzení o návštěvě školy". Totéž u rodičů, kteří pro své děti starší 18-ti let uplatňují nezdanitelnou částku na děti
  • Číslo bankovního účtu na které Vám bude zasílána Vaše mzda
 • Náš personalista s Vámi provede:

  • Sepsání Pracovní smlouvy vč. platového výměru nebo Dohody o pracovní činnosti
  • Předání Závazného pokynu Zaměstnavatele k dočasnému výkonu práce u Uživatele
  • V případě zprostředkování zaměstnání do trvalého zaměstnání „Sepsání Dohody o zprostředkování práce“
  • Proškolení z pracovního řádu a bezpečnostního předpisu společnosti KM konsult
  • Sepsání formuláře pro daňové účely

 

Pracovně právní náležitosti našich zaměstnanců

 

Zaměstnanec pracující v naší společnosti je v pracovně-právním vztahu s naší agenturou KM konsult. To znamená, že:

 

 • Agentura:

  • Uzavírá a rozvazuje Pracovní smlouvu nebo Dohodu o pracovní činnosti se zaměstnancem
  • Přihlašuje a odhlašuje zaměstnance ve zdravotních pojišťovnách
  • Vykazuje zaměstnanci měsíční mzdu
  • Odvádí daně
  • Platí sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance
  • Odvádí pojistné odpovědnosti za škodu způsobenou při pracovním úrazu, nemoci z povolání apod.
  • Zabezpečí zaměstnanci stravování a jiné úkony podle Pracovní smlouvy a Závazného pokynu Zaměstnavatele k dočasnému výkonu práce u Uživatele
 • Zaměstnanec:

  • Řádně a svědomitě vykonává práci u Uživatele dle Pracovní smlouvy, Dohody o pracovní činnosti a Závazného pokynu k dočasnému výkonu práce u Uživatele
  • Dodržuje pracovní řád a bezpečnostní pravidla a instrukce se kterými byl seznámen při nástupu do zaměstnání
  • Dodržuje pracovní povinnosti podle platných ustanovení Zákoníku práce
  • Neplatí žádné poplatky za zprostředkování zaměstnání